მიიღეთ თქვენზე მორგებული კვლევები და უძრავი ქონების სხვა სერვისები

ინდუსტრია და ლოგისტიკა

1.

თბილისის მთლიანი საწარმოო და ლოგისტიკური ფართი შეადგენს 1.69 მილიონ კვ.მ-ს. 2018-2019 წლებში თბილისის ინდუსტრიული და ლოგისტიკური ქონებების ჯამური ფართი 31,000 კვ.მ-ით გაიზარდა, რაც 2%-იანი ზრდას ასახავს.

მთლიანი ფართის განაწილება წლების მიხედვით (კვ.მ)
მესაკუთრის მიერ დაკავებული
გასაქირავებელი
წყარო: კოლიერსი
2.

2017 წლის შემდეგ, ჯამური საშუალო შეწონილი იჯარა ხასიათდება კლებადი ტენდენციით, როგორც მშრალ ასევე სამაცივრე სასაწყობე ქონებებში. მაჩვენებელი B და C კლასის ქონებებში შემცირდა 6.4% და 4.7%-ით.

საშუალო შეწონილი იჯარა მშრალ საწყობებში, 2017-2019 (აშშ დოლარი, კვ.მ)
2017
2018
2019
წყარო: კოლიერსი
3.

2017 წელთან შედარებით, ვაკანტურობის კოეფიციენტი B კლასის მშრალ საწყობებში შემცირდა 10 პროცენტული მაჩვენებლით, ხოლო C კლასის მშრალ საწყობებში - 12-ით.

ვაკანტურობის კოეფიციენტი კლასების მიხედვით მშრალ საწყობებში, (%) 2017-2019
2017
2018
2019
წყარო: კოლიერსი
ჩამოტვირთვა
საერთო ჯამში, იჯარამ ბაზრის 70%-ზე სტაბილურობა შეინარჩუნა. 2019 წლის პირველ ნახევარში ბაზრების 22%-ზე არსებული სწრაფი ზრდა მიუთითებს, რომ მაკროეკონომიკური გარემოსა და სუსტი ინდუსტრიული განწყობების მიუხედავად, უძრავი ქონების ბაზარზე უპირატესობა მესაკუთრეების მხარესაა.
ევროპის სხვა ქალაქებთან შედარებით, თბილისის საწყობების არსებული და სამომავლო მიწოდება 1,000 მოსახლეზე, ისევე როგორც საიჯარო მაჩვენებლები, საგრძნობლად დაბალია. გარდა ამისა, თბილისი სამომავლო მიწოდების მხრივ ბოლო ადგილს იკავებს შესადარის ქალაქებს შორის. ეს მახასიათებლები მიუთითებს, რომ სასაწყობე ბაზარი საქართველოში ნაკლებადაა განვითარებული.
საწყობების ჯამური ფართი თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და ფოთში დაახლოებით 2.5 მილიონ კვ.მ-ს შეადგენს, საიდანაც 1.16 მილიონი კვ.მ არის გასაქირავებელი. 767,000 კვ.მ გასაქირავებელი ფართით თბილისი არის უმსხვილესი მიმწოდებელი ქვეყანაში, შემდეგ მოდის ქუთაისი 230,000 კვ.მ-ით.
A კლასის თანამედროვე ქონებების მიწოდება რაოდენობრივად შეზღუდულია და წარმოდგენილია მხოლოდ Gebrüder Weiss-ით, რომელიც დაქირავების კომპლექსურ სერვისს სთავაზობს მომხმარებელს. ქვეყანაში A კლასის საწყობებზე შეზღუდული მოთხოვნის, საკუთრებაში არსებული ქონებების დიდი წილის და საერთაშორისო მოიჯარეების მცირე რაოდენობის გამო, ბოლო წლებში Gebrüder Weiss-ის გასაქირავებელი ფართი მცირედით გაიზარდა.
გასაქირავებელი და მეპატრონის მიერ დაკავებული ქონებები უმეტესობა განთავსებულია ძველ შენობებში. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული საწარმოო შენობები გადავიდა კერძო პირების საკუთრებაში. ამან გამოიწვია დაბალი კლასის სასაწყობე ფართების ზრდა, რომელთა უმეტესობას ახლა ადგილობრივი კომპანიები იკავებენ. ვინაიდან საიჯარო მაჩვენებლები საკმაოდ დაბალია, დაინტეესბული პირებისათვის არ არის მომგებიანი ახალი ქონებების მშენებლობა. ამიტომ, ბაზარზე დომინირებს ძველი სასაწყობე შენობები.